Home                Contact gegevens             Naar de Wsnp          Wat u moet weten als u in de Wsnp zit

                                               

 
 
 HOE KOM IK IN AANMERKING VOOR DE WSNP?
Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in uw gemeente gaan om een
schuldhulpverleningtraject te starten, het zogenaamde minnelijke traject. De instantie die deze schuldhulpverlening
uitvoert moet gecertificeerd zijn, anders kunt u met de gegevens uit het minnelijk traject geen aanvraag doen in het
kader van de Wsnp (artikel 288 lid 2b van de Faillissementswet).
 
 Een schuldhulpverlener maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden.
Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit
houdt in dat er wordt aangeboden een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering.
Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt
en hoeft u geen aanvraag Wsnp in te dienen.
U betaalt dan gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een
bedrag aan de schuldeisers.
Als een of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd. De
schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op met als bijlage een verklaring. Beide stukken moeten door u
ondertekend zijn. Daarna worden ze naar de rechtbank gestuurd. Na enkele weken ontvangt u een oproep van de
rechtbank om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens de zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt
hij u meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de Wsnp wordt toegelaten. In de meeste gevallen
hoort u tijdens die zitting of u wordt toegelaten tot de Wsnp.

 WAT KAN IK DOEN ALS DE GEMEENTE WEIGERT EEN SCHULDSANERINGSVERKLARING AF TE GEVEN?
Op basis van artikel 285 lid 2 van de Faillissementswet is de gemeente, of een door hen aangewezen instantie,
verplicht mee te werken aan het opstellen van het verzoekschrift en de verklaring die toegang kunnen geven
tot de wettelijke schuldsanering. Uit de praktijk blijkt echter dat de medewerking soms toch geweigerd wordt.
In dat geval kunt u zelf een verzoekschrift schrijven en naar de rechtbank zenden.

 IS HET MOGELIJK EEN TWEEDE VERZOEK TOT TOELATING WSNP IN TE DIENEN BINNEN TIEN JAAR?
In principe wordt het verzoek tot toelating tot de Wsnp afgewezen als u tot tien jaar voorafgaand aan het verzoek al in
de Wsnp heeft gezeten, tenzij de Wsnp-regeling voor u voorheen is beeindigd omdat u uw schulden weer zelf kon
betalen of als de regeling is beŽindigd vanwege het ontstaan van nieuwe schulden,
waarvan het ontstaan niet aan u te wijten is geweest (artikel 288 lid 2d).

 IS ER EEN MINIMUM SCHULDBEDRAG OF MINIMUM AANTAL SCHULDEISERS VEREIST OM IN AANMERKING
 TE KOMEN VOOR DE WSNP?
Nee. Het criterium voor wettelijke schuldsanering is dat er problematische schulden moeten zijn.
Dat is bepalend. Met andere woorden: zijn uw schulden in vergelijking tot uw inkomen zo hoog opgelopen dat afbetaling niet meer mogelijk is zonder nog verder in de financiele problemen te komen, dan komt u in aanmerking voor de Wsnp.

Bron: Bureau Wsnp
www.wsnp.rvr.org