*INLICHTINGENFORMULIER *

  *KLACHTEN REGLEMENT*  

  *PRIVACYREGLEMENT*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  Home                Contact gegevens              Naar de Wsnp          Wat u moet weten als u in de Wsnp zit

                                               

 
  ALGEMEEN

  WAT DOET DE BEWINDVOERDER?
  Uw bewindvoerder fungeert als tussenpersoon tussen u, de rechter-commissaris en de crediteuren op
  wiens vordering de schuldsanering ziet. Zij is niet de aangewezen persoon voor het betalen van uw vaste lasten, het
  treffen van regelingen en het oplossen van eventuele problemen omtrent uw inkomsten of uitgaven. Voor vragen over
  uw schuldsanering kunt u zich tot haar wenden, telefonisch of schriftelijk.

  MAG IK NIEUWE LENINGEN AANGAAN?

  U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan. U dient derhalve van uw vrij te laten bedrag (het bedrag dat u
  maandelijks ter beschikking heeft voor alle betalingen buiten de boedelbijdrage) alle rekeningen te betalen die u
  binnen krijgt. U dient hierin keuzes te maken. Indien u er de voorkeur aan geeft om bijvoorbeeld een auto of een
  internetaansluiting aan te houden betekent dat dat u minder geld over heeft voor levensonderhoud.

  MOET IK DE BOEDELBIJDRAGE ALTIJD BETALEN?
  U dient er te allen tijde op toe te zien dat de boedelbijdrage maandelijks wordt betaald. Ook al houdt uw
  bewindvoerder uw bijdrage in op uw inkomsten, dan nog ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij uzelf.
  Achterstanden in deze boedelverplichtingen zijn niet toegestaan.

  MOET IK INFORMATIE GEVEN?
  U dient uw bewindvoerder op de hoogte te houden van alles wat van invloed kan zijn op of te maken
  heeft met uw financiele situatie. Hiertoe behoort onder andere informatie over (wijzigingen in) uw woonsituatie,
  inkomsten, uitgaven, erfenissen etc. Ondanks het feit dat er een postblokkade van kracht is kan de bewindvoerder
  informatie missen. Ga er dus niet van uit dat alles wat in de post zat ook bekend is! Zodra de postblokkade wordt
  opgeheven dient u er nog meer op toe te zien dat alle belangrijke informatie bij uw bewindvoerder terechtkomt.
  Indien u wilt gaan samenwonen of trouwen dient u dit van tevoren te melden.

  Trouwen in gemeenschap van goederen is zeer onverstandig, aangezien u daarmee nieuwe schulden kunt creŽren.

  U dient derhalve te trouwen op huwelijkse voorwaarden, u dient zich hiervoor tot een notaris te wenden.

  HOE KAN IK INLICHTINGEN VERSCHAFFEN?
  Men dient ieder half jaar aan de bewindvoeder een inlichtingenformulier te overhandigen. Het
  inlichtingenformulier dient ingevuld per post toegezonden te worden. Het dient vergezeld te zijn van
  relevante kopieen. Dit zijn in ieder geval inkomstenbewijzen, bankafschriften, huurspecificatie, polis
  ziektekostenverzekering en indien van toepassing recent keuringsrapport en sollicitatiebewijzen.
  *DOWNLOAD HIER HET INLICHTINGENFORMULIER *

  WAT ALS IK TIJDENS DE WSNP VERMOGEN VERGAAR?
  Indien u vermogen heeft of gaat vergaren dient u de bewindvoerder hiervan in kennis te stellen.
  Vermogen behoort de boedel toe. Het kan geld zijn, maar ook vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld een auto,
  kostbare sieraden of antieke spullen. Deze goederen moeten verkocht worden en de opbrengst moet naar de
  boedelrekening worden overgemaakt.

  Verder dient u uw belastingaangiftes over de vijf voorgaande jaren in te dienen.
  Zodra u een aangiftebiljet ontvangt dient u dit in te vullen en te retourneren aan de belastingdienst. Indien u het biljet
  niet kunt invullen kunt u hiervoor hulp vragen bij de belastingdienst. Indien uit een aangifte een teruggave voortvloeit
  valt deze in de boedel.

  MAG IK IN DE WSNP NOG AAN SCHULDEISERS BETALEN?
  U mag geen betalingen verrichten aan een schuldeiser wiens vordering onder de werking van de
  schuldsanering valt. Dit zijn alle vorderingen die u had op de dag dat de schuldsanering van toepassing werd
  verklaard. Als u vlak voor de toepassing van de schuldsanering nog een groot bedrag aan een schuldeiser heeft
  betaald en aan de andere eisers niets, dan dient u dit te melden aan de bewindvoerder.

  WAT GEBEURT ER ALS IK MIJ NIET AAN DE REGELS HOUD?
  Indien u zich niet houdt aan voormelde regels kan dat betekenen dat uw sanering wordt beŽindigd met
  omzetting in een faillissement. U krijgt dan geen schone lei en na afwikkeling van het faillissement zult u uw
  schulden weer zelf moeten gaan betalen. 

  ONTVANG IK NOG POST?
  De post wordt in de regel ťťnmaal per week naar u toegezonden. Dit zal plaatsvinden op vrijdag. Echter,
  post die direct dient te worden afgehandeld, zoals uitnodigingen van ziekenhuis of uitkeringsinstanties, worden direct
  naar u toegestuurd.

  IK HEB EEN KLACHT.
  Heckers Bewindvoering is in het bezit van een eigen klachten en privacyreglement. De beiden
  stukken beschrijven hoe wordt omgegaan met de privacy en de aangedragen klachten. Deze zijn op te vragen.
  *DOWNLOAD HIER HET KLACHTEN REGLEMENT*
  *DOWNLOAD HIER HET PRIVACYREGLEMENT*

 

  ARBEID

  ARBEIDSPLICHT

  Iedereen in de schuldsaneringsregeling van jonger dan 65 jaar en die kan werken, moet er alles aan
  doen om een baan te vinden. Personen zonder betaald werk (ook met kinderen onder de vier jaar)
  hebben de plicht te solliciteren op een fulltime baan van minimaal 36 uur per week.
  Sollicitatieactiviteiten dienen minimaal te bestaan uit: gemiddeld vier maal per maand een schriftelijke sollicitatie

  (exclusief open sollicitaties);

  inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en bij drie a vier uitzendbureaus;

  u mag zich hierbij niet beperken  tot  het solliciteren naar functies op uw vakgebied;

  ook als u deelneemt aan een reintegratietraject, dient u zich op de hierboven beschreven
  manier in te spannen om betaald werk te vinden; u dient kopie van uw sollicitatiebrieven, de reactiebrieven van 

  werkgevers en de bewijzen van inschrijving bij het CWI en de uitzendbureaus elke zes maanden samen met het
  inlichtingenformulier naar ons toe te sturen.

  WANNEER U GETROUWD OF ONGEHUWD SAMENWOONT EN (MINDERJARIGE)
  KINDEREN HEBT.

  Wanneer u bent gehuwd of ongehuwd samenwoont en de schuldsaneringsregeling is op u beiden van
  toepassing, dan dient u in beginsel beiden een baan te hebben van 36 uur. Het hebben van kinderen is
  geen reden om niet te werken. In zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld bij ernstig
  gehandicapte kinderen) kan hiervan - met toestemming van de rechter-commissaris - worden
  afgeweken.

  WAT TE DOEN ALS U EEN WAO- OF WAJONG UITKERING HEEFT?
  Als u voor 80 tot 100% bent afgekeurd en een WAO/Wajong-Uitkering krijgt, is dit ook in de
  schuIdsaneringsregeling voldoende om aan te nemen dat u niet kunt werken. Zorg er wel voor dat
  wij in het bezit zijn van het meest recente keuringsrapport. Bent u niet geheel afgekeurd, dan dient u
  voor het percentage dat u arbeidsgeschikt bent zich te houden aan de arbeids- en
  sollicitatieverplichting zoals hierboven beschreven.
 
  WAT TE DOEN ALS U EEN WW- OF BIJSTANDSUITKERING KRIJGT?
  Wanneer u een WW- of bijstandsuitkering ontvangt en vrijgesteld bent van de sollicitatieplicht,
  betekent dat niet dat u automatisch bent vriiqesteld van de sollicitatieplicht in de
  schuldsaneringsregeling. Als u vindt dat u om medische redenen niet kan werken, dient u medische
  informatie of een verklaring van een (arbeidsdeskundige) arts te overleggen waaruit dit blijkt. Als u
  niet over een verklaring beschikt en aannemelijk is dat er sprake is van medische omstandigheden
  die de (mate van) arbeidsgeschiktheid beinvloeden, dan dient u zich te laten keuren door een
  arbeidsdeskundige arts van bijvoorbeeld de GGD. Na de keuring, ontvangen wij graag zo spoedig als
  mogelijk het keuringsrapport.

  MAG EEN OPLEIDING WORDEN GEVOLGD TIJDENS DE WSNP?
  Gedurende de schuldsaneringsregeling wordt in beginsel geen toestemming gegeven om een
  langdurige fulltime opleiding te volgen, tenzij u er mee instemt dat de duur van de
  schuldsaneringsregeling wordt verlengd met de duur van de opleiding. De bedoeling is dat u werkt
  en zoveel mogelijk geld verdient voor uw schuldeisers. Als u echter aannemelijk maakt dat u door
  het volgen van een korte opleiding (maximaal 3 maanden) uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk
  vergroot (bijvoorbeeld bij een baangarantie), wordt hiervan in de regel afgeweken. Mocht u bij de
  toelating tot de schuldsaneringsregeling een opleiding volgen die langer dan drie maanden zal duren,
  is dit meestal aanleiding om de schuldsanering te verlengen.


  AUTO

  MAG IK EEN AUTO BEZITTEN TIJDENS DE WSNP?
  Als u een auto nodig heeft voor uw werk, mag u de auto behouden als die minder dan 1.500,00 euro
  waard is. Maar wanneer is een auto noodzakelijk voor uw werk? Daarbij
  geldt de volgende richtlijn:
  u woont aantoonbaar meer dan 10 kilometer van uw werk of u dient met uw auto voor uw
  werk te reizen
  indien de afstand tussen uw woning en uw werkplek meer dan 10 kilometer is, dan dient u aan
  te tonen dat openbaar vervoer (zoals de bus en de trein), een bromfiets of scooter geen optie is.
  Dat geldt bijvoorbeeld bij mensen die in ploegendienst werken.

  ALS U WERKT EN U VOLDOET AAN DE BOVENSTAANDE CRITERIA MAAR UW AUTO
  IS MEER WAARD DAN  1500,- euro ?

  Is uw auto meer dan 1 .500,00 euro waard, dan dient u de auto te verkopen en mag u van de opbrengst
  een exemplaar kopen van maximaal 1 .500,00. euro  Het resterende deel van de verkoopopbrengst dient u
  aan de bewindvoerder af te dragen.

  MAG IK TIJDENS DE WSNP EEN AUTO BEZITTEN ALS IK GEEN WERK HEB?
  Heeft u geen werk, dan moet de auto worden verkocht en draagt u de opbrengst af aan de
  bewindvoerder. Bij autoís die minder dan 500,00 euro waard zijn, kan de rechter-commissaris besluiten
  dat de auto mag worden behouden. U moet dan wel op papier zetten hoe hoog de kosten van het
  autobezit zijn en hoe u denkt die te voldoen. Alle kosten moet u zelf uit het vrij te laten bedrag
  (VTLB) betalen. Ontstaan er nieuwe schulden, dan moet de auto worden verkocht. Heeft u een auto
  en u heeft deze om medische redenen nodig, dan mag u de auto behouden als u de medische
  noodzaak volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan kunt tonen.