De Wsnp in het kort

De bewindvoerder als belangenbehartiger

Heckers bewindvoering treedt sinds 2006 op als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringstrajecten. De Wsnp komt pas in beeld als alle pogingen zijn mislukt om tot een minnelijke akkoord te komen. Na het indienen van een verzoekschrift ex. artikel 284 Fw kan de rechtbank dhr. Heckers benoemen tot bewindvoerder. Hij behartigt de belangen van de schuldeisers en brengt periodiek verslag uit aan de rechtbank. De bewindvoerder inventariseert de schulden en beheert de boedel. Verder houdt hij toezicht op het nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De belangrijkste verplichtingen zijn de arbeid-, informatie- en afdrachtplicht. Voorts is het maken van nieuwe schulden niet toegestaan.

Komt u gedurende drie jaar alle verplichtingen na, dan is betaling van de restantschulden niet langer wettelijk afdwingbaar. (“schone lei”) Het niet of onvoldoende nakomen van deze verplichtingen kan er toe leiden dat schuldsanering voortijdig wordt beëindigd of aan het eind u de schone lei wordt onthouden.