Schuldeisers

Gevolgen voor de schuldeiser. De bewindvoerder als aanspreekpunt.

Gevolgen toepassing WSNP
Wanneer uw debiteur is toegelaten tot de Wsnp heeft dat voor u als schuldeiser een aantal gevolgen. Per datum uitspraak van de rechtbank vervallen alle gelegde loon- en overige beslagen. U ontvangt gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling geen betaling op uw vordering. Na toekenning van de schone lei aan de debiteur krijgt u in de meeste gevallen een deel van uw vordering uitbetaald, de rest kunt u niet meer verhalen.

Indienen vordering
Wanneer u een vordering heeft op een natuurlijke persoon welke is toegelaten tot de Wsnp én deze vordering is ontstaan voor datum toepassing Wsnp (artikel 299 van de Faillissementswet), dan kunt u uw vordering ter verificatie bij ons indienen. Wanneer wij weten dat u schuldeiser bent, dan ontvangt u hiervoor van ons een schriftelijk verzoek. U dient uw vordering in per datum van de toepassing van de Wsnp op uw debiteur. U moet uw vordering specificeren en bewijsstukken bijvoegen die het bestaan ervan aantonen. Wanneer uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen dan ontvangt u hiervan op uw verzoek een bevestiging per e-mail.

Verificatievergadering
Als er aan het einde van de regeling voldoende boedelactief is, zal de rechtbank in de regel een pro forma verificatievergadering uitschrijven. Dit betekent dat alle stappen die betrekking hebben op de verificatie van de vorderingen wel worden gezet, maar dat de zitting zelf niet plaatsvindt. Op het moment dat de rechter-commissaris een datum vaststelt voor deze pro forma vergadering, stelt hij tevens een datum vast waarop alle vorderingen door ons ontvangen moeten zijn. Alle ons bekende schuldeisers ontvangen in dat geval bericht voor welk bedrag hun vordering op de lijst van voorlopig erkende vorderingen is geplaatst. In het geval dat wij mogelijk nog een vordering van u verwachten, vermelden wij tevens de dag dat de vorderingen uiterlijk bij ons moeten zijn ingediend.

Niet (tijdig) ingediende vordering
Heeft u uw vordering niet of niet op tijd ingediend, dan deelt u niet mee in de slotuitdeling aan het einde van de Wsnp. U kunt aan het einde van het wettelijke traject verzet aantekenen tegen de slotuitdelingslijst en via die weg trachten uw vordering alsnog te plaatsen, maar dan komen de kosten van het verzet voor uw eigen rekening.
Indien uw vordering niet is geverifieerd, maar wel is ontstaan vóór de toepassing van de Wsnp, dan valt deze echter wel onder de werking van de schone lei. U kunt de schuld dan niet meer verhalen op de debiteur.

Slotuitdeling
Na de verificatievergadering vindt zo spoedig mogelijk de slotuitdeling plaats. Wij delen aan de bekende schuldeisers mee dat vanaf een bepaalde datum de slotuitdelingslijst gedurende tien dagen op de griffie van de rechtbank ter inzage ligt. In deze brief vermelden wij ook of aan de debiteur een schone lei is verleend. U weet dan dat u het restant van uw vordering nog wel of juist niet meer op uw debiteur kunt verhalen. Tot slot vragen wij u om ons zo nodig schriftelijk een rekeningnummer voor de uitdeling mee te delen.


Tussentijdse verzoeken om informatie

Voor informatie over de voortgang van de regeling verwijzen wij u naar de openbare verslagen, die op de griffie van de rechtbank voor de betrokken schuldeisers ter inzage liggen. Van belangrijke wijzigingen in de voortgang van de regeling stellen wij u op de hoogte. Het is voor ons echter niet mogelijk om individuele verzoeken om informatie over de voortgang van een regeling te honoreren. Wij doen er echter alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.